Back to top

Świadczenie usług głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych zarządzanych przez CKE

Our system can help you in the process of preparing a response to the request.

Submission deadline: 2021-08-06, hour 10:00, location: Warszawa

1. Conditions for participation in the proceedings

1.3. Technical potential

Description of how to assess compliance with this condition
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca dysponujący osobą, która będzie realizowała zamówienie jako „główny analityk”, legitymującą się łącznie: 1) wykształceniem wyższym (co najmniej magister) kierunkowym w zakresie informatyki, np.: absolwent wydziału informatyki i/lub teleinformatyki i/lub elektroniki i/lub automatyki i/lub technik informacyjnych; 2) co najmniej 10-letnim doświadczeniem zawodowym jako analityk IT i/lub programista IT i/lub kierownik projektu(ów) IT; 3) doświadczeniem (pełniąc funkcje, o których mowa w pkt. 2) we wdrożeniu i/lub rozwijaniu co najmniej 1 systemu informatycznego dla co najmniej 1000 użytkowników (liczba użytkowników w ujęciu rocznym) odnoszącego się do organizacji i/lub przeprowadzania procesu weryfikacji umiejętności użytkowników (przeprowadzania egzaminu) w ramach systemu oświaty, szkolnictwa wyższego, lub innych dziedzin (działalności), w których odbywa się weryfikacja umiejętności użytkowników np. w izbach rzemieślniczych, instytucjach szkoleniowych, organizacjach, przedsiębiorstwach; 4) pełniąc funkcje, o których mowa w pkt. 2), uczestniczył we wdrożeniu co najmniej 5 istotnych zmian w systemie lub systemach informatycznych odnoszących się do weryfikacji umiejętności, o których mowa w pkt. 3), przy czym każdy wskazany system informatyczny obsługiwał co najmniej 1000 użytkowników w ujęciu rocznym. Za istotną zmianę zamawiający uzna zmianę, która wymagała co najmniej 300 roboczogodzin pracy osób zaangażowanych w jej wprowadzenie po stronie wykonawcy (programistów, analityków, testerów). 4) bardzo dobrą: a) znajomością przepisów oraz procedur związanych z organizowaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie według wymagań określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodzie określonych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) oraz procedur związanych z organizowaniem egzaminu zawodowego określonego w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.); b) umiejętnością prawidłowego interpretowania zapisów aktów prawnych odnoszących się do systemu oświaty w zakresie projektowania rozwiązań informatycznych; c) znajomością rozwiązań w zakresie systemów bazodanowych, w tym co najmniej rozwiązań Microsoft SQL Server 2012; d) znajomością metodyk zarządzania projektami na poziomie zaawansowanym potwierdzoną co najmniej certyfikatem Prince 2 Practitioner lub równoważnym, przy czym za równoważny Zamawiający uzna inny certyfikat niż ww. w zakresie zarządzenia projektami na poziomie zaawansowanym wydawany przez niezależną jednostkę akredytowaną do wydawania tego typu certyfikatów; e) znajomością języka polskiego w mowie i piśmie. 2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust.1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy pzp. 3. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie, warunki, o których mowa powyżej, w zakresie wskazanej osoby musi spełnić co najmniej jeden z nich (musi spełniać jedna osoba), natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy pzp musi spełnić każdy z nich. 4. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu, warunki w zakresie osoby (głównego analityka), o których mowa powyżej podmiot musi spełniać samodzielnie. Wykonawca musi wykazać, że podmiot, na którego zasoby się powołuje nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, określonym w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy pzp. 5. Jeżeli doświadczenie zaoferowanej osoby przez podmiot, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdza spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże osobę, której doświadczenie, potwierdzi spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.

3. Procedure

3.3. An electronic auction will be conducted, the address of the page on which it will be conducted:

www.bip.cke.gov.pl

4. Modification of the contract

Provides for substantial changes of provisions of the agreement in relation to the content of the offer, under which the selection of the contractor:
No
Permissible changes in the contract and determining conditions for changes.
1. Strony zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp są uprawnione do dokonania zmiany Umowy w razie zaistnienia następujących okoliczności: 1) w przypadku zmiany przepisów prawa (jej zaistnienia lub wejścia w życie) lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra lub innych oficjalnych publikatorach, w zakresie w jakim zmiana przepisów prawa lub wydane wytyczne lub interpretacje wymagają zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym mogą wymagać zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy określonych w Umowie; 2) w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub w związku ze zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac, w zakresie w jakim te przyczyny wymagają zmiany sposobu realizacji Umowy, w tym mogą wymagać zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy określonych w Umowie; 3) w razie zaistnienia Siły Wyższej - Strony są uprawnione do dokonania zmiany sposobu wykonania poszczególnych obowiązków wynikających z Umowy, która to zmiana Umowy może nastąpić w zakresie, w jakim będzie to konieczne dla zapewnienia prawidłowego i terminowego wykonywania Umowy w zaistniałej sytuacji spowodowanej Siłą Wyższą; 4) w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z możliwości: a. usprawnienia wykonywania przedmiotu Umowy, b. zmniejszenia kosztów realizacji przedmiotu Umowy, lub c. zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania przedmiotu Umowy, która to zmiana Umowy może nastąpić w zakresie terminów, procedur lub czynności wynikających z treści Umowy, oraz wyłącznie jeżeli nie zakłóci prawidłowej realizacji Umowy, jest ona korzystna dla Zamawiającego; 5) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy lub poszczególnych terminów zawartych w Umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację czynności w ramach Umowy na które Strony nie miały wpływu lub stanowiły okoliczności niezależne od Zamawiającego albo są korzystne dla Zamawiającego, odpowiednio o czas trwania tych okoliczności lub zdarzeń albo o czas uzgodniony przez Strony, 6) niezbędna jest zmiana terminu realizacji Umowy z uwagi na wstrzymanie lub zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego, wynikające z przyczyn leżących wyłącznie po stronie infrastruktury technicznej Zamawiającego, 2. W przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki o której mowa w powyżej, Strony dokonując zmiany Umowy mogą dokonać także zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, jeżeli zmiana Umowy będzie się wiązała z potrzebą poniesienia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę lub spowoduje zmniejszenie ponoszonych przez Wykonawcę kosztów wykonania Umowy lub zaistnienie oszczędności. Wykonawca zobowiązuje się wykazać zaistnienie okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, poprzez przedstawienie szczegółowej kalkulacji kosztów. 3. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177); 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; — jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Warunkiem dokonania zmian wskazanych powyżej jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę, zawierającego w szczególności opis propozycji zmian, ich uzasadnienie, a w przypadku jeśli wniosek pochodzi od Wykonawcy i wskazuje na potrzebę zmiany wysokości wynagrodzenia, także kalkulację uzasadniającą tę zmianę. 5. Każda ze Stron powinna ustosunkować się w formie pisemnej do wniosku o zmianę Umowy drugiej Strony poprzez zaakceptowanie proponowanej zmiany Umowy, odrzucenie zmiany Umowy lub zaproponowanie stosownej modyfikacji, w terminie 10 dni Roboczych od dnia otrzymania wniosku. 6. W przypadku odrzucenia proponowanej zmiany Umowy lub zaproponowania jej modyfikacji, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego wraz z odpowiedzią, o której mowa w ust. 5 powyżej, o przyczynach odrzucenia propozycji dokonania zmiany Umowy lub wskazać uzasadnienie dla dokonania modyfikacji. 7. Każda ze Stron może zwrócić się do drugiej Strony z wnioskiem o wyjaśnienie wniosku o zmianę Umowy. 8. Zmiana nazwy lub adresu Strony, nie stanowią zmiany Umowy i stają się skuteczne wobec drugiej Strony z chwilą otrzymania przez nią pisemnego pod rygorem nieważności zawiadomienia.

5. Object of the contract

5.1. Determine object of the contract

5.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

Świadczenie usług głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych zarządzanych przez CKE

5.1.2. Type of contract

2

5.1.3. Determining the object and the size or scope of the contract

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług w ramach pełnienia funkcji głównego analityka w zakresie rozwijania następujących systemów informatycznych zarządzanych i rozwijanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, m.in.:
1) System Informatyczny Obsługi Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje w Zawodzie, dalej: system SIOEPKZ ,
2) System Informatyczny Obsługi Banków Zadań SIOBZ
3) Systemu do oceniania prac egzaminacyjnych z wykorzystaniem technologii informatycznej , dalej system e-oceniania,
Usługa świadczona jest w wymiarze średnio 160 godzin miesięcznie ( 1 godzina = 60 minut), z zastrzeżeniem że liczba godzin usługi w danym miesiącu nie może być wyższa niż 180 godzin, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość świadczenia usługi w całym okresie trwania umowy. Zamawiający informuje, że w okresie trwania umowy, tj. 24 miesiące od dnia podpisania umowy, liczba godzin świadczenia usługi nie może przekroczyć 3840 godzin.
Obszary działania
Zamawiający wymaga w ramach realizacji usługi działań głównego analityka w zakresie rozwijania systemów informatycznych:
- systemu SIOEPKZ
- systemu SIOBZ
- systemu e-oceniania
Miejsce i sposób wykonywania usługi
Zamawiający dopuszcza zdalne prowadzenie prac (z wyłączeniem prac, które zgodnie z polityką bezpieczeństwa lub charakterem swoich działań, muszą być przeprowadzone w miejscach instalacji serwerów), zgodnie z polityką bezpieczeństwa CKE i systemu SIOEPKZ oraz systemu e-oceniania. Wykonawca w trybie miesięcznym przedstawia sprawozdanie z przepracowanych godzin, które po akceptacji Zamawiającego stanowi załącznik do faktury.
Sposób porozumiewania się z Wykonawcą
Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem wskazanych adresów poczty elektronicznej i telefonów. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do osobistego stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym niż 2 dni robocze od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego informacji o konieczności spotkania.
Rozwiązywanie awarii
W razie awarii uniemożliwiającej prawidłowe przeprowadzenie egzaminu, Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w działaniach podejmowanych przez CKE zmierzających do usunięcia awarii.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowi załącznik nr 1 do SIWZ
3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych:
Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako Kod CPV:
72000000-5 usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

5.3. Advances

Yes

5.4. Envisages to provide supplementary contracts:

No

5.5. Whether submitting a partial offer:

Yes

5.6. Whether submitting variant offer:

Yes

6. Administrative information.

6.1 Address of a website, on which accessible terms of reference:

6.2 Deadline for submitting requests to participate or tenders:

2021-08-06 10:00

6.3 Deadline of the tender:

6.4 Additional information, including the financing of the project / program from European Union funds:

No concerns

6.5 Will there be any cancellation of the contract award procedure, in case no funds from the budget of the European Union and non-returnable centers from the aid provided through Member States of the European Free Trade Association (EFTA) which were supposed to be intended to financing all or part of the order:

No

7. Contracting authority

7.1. Name and address

Centralna Komisja Egzaminacyjna

7.1.1. Website address of the contracting authority:

www.cke.edu.pl

7.1.2. Website address, under which information concerning the dynamic purchasing system:

No concerns

7.2. Type of contracting authority

Administracja rządowa centralna

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cb4e97b4-7deb-4d15-b4c9-2a406ff59c68

Server error

Please try again leater