Back to top

1. Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) wraz ze szkoleniem w AWF w Krakowie 2. Dostawa drukarek, czytników kart, materiałów eksploatacyjnych dla AWF w Krakowie.

Our system can help you in the process of preparing a response to the request.

Submission deadline: 2015-07-01, hour 09:00, location: Kraków

1. Conditions for participation in the proceedings

1.1. Entitlements to perform specific activities or actions, if the law imposes an obligation to have them.

Description of how to assess compliance with this condition
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.2. Knowledge and experience

Description of how to assess compliance with this condition
Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający stawia warunek wyłącznie dla zadania częściowego nr 1. Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swym zakresem przedmiotowi zamówienia, polegające na wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego kompleksowe zarządzanie procesami w jednostce sektora finansów publicznych lub na rzecz przedsiębiorstwa z sektora prywatnego , o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda - wynikająca z odrębnej umowy, z podaniem jego przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączeniem dowodu, czy została wykonana należycie. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie są: 1) poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usług i ich prawidłowe ukończenie. 2) oświadczenie wykonawcy- jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1). Jeżeli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający (AWF) jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane w wykazie dostaw zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio w pkt 1) i pkt 2), budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu wykonanych usług- zał. nr 6 do SIWZ i dowodów, metodą spełnia - nie spełnia

1.3. Technical potential

Description of how to assess compliance with this condition
Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.4. Persons able to perform the order

Description of how to assess compliance with this condition
Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający stawia warunek wyłącznie dla zadania częściowego nr 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował niżej przedstawionym zespołem osób, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zespołem w składzie: 1) Kierownik zespołu wdrożeniowego, posiadający wiedzę i doświadczenie polegające na udziale w minimum dwóch zamówieniach stanowiących (każdy) wdrożenie systemu informatycznego 2) co najmniej 1 informatyk posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożenia i obsługi systemów bazodanowych, systemów UNIX, windows server 3) co najmniej 2 osoby posiadające wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrożenia systemu zarządzania procesami dydaktycznymi np. USOS lub równoważnego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wykazu osób - załącznik nr 7 do SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1.5. Economic and financial standing

Description of how to assess compliance with this condition
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ) na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3. Procedure

3.1. Mode of contract award

PN

3.3. An electronic auction will be conducted, the address of the page on which it will be conducted:

www.awf.krakow.pl

4. Modification of the contract

Provides for substantial changes of provisions of the agreement in relation to the content of the offer, under which the selection of the contractor:
Yes
Permissible changes in the contract and determining conditions for changes.
Zadanie 1 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Przewiduje się dopuszczenie zmian w następującym zakresie: 1.1. Osób przewidzianych do realizacji zamówienia; Wykonawca może zmienić osobę wyznaczoną do realizacji umowy: a) na wniosek Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania przez nią obowiązków, b) na wniosek Wykonawcy, uzasadniony obiektywnymi okolicznościami, w przypadku: 1) nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, rozszerzenie składu osobowego Wykonawcy, 2) w sytuacji, gdy etap analizy przedwdrożeniowej wykaże konieczność zwiększenia zespołu wdrożeniowego, 3) w przypadku stwierdzenia zagrożenia nie dotrzymania końcowego terminu realizacji umowy. Zmiany takie są dopuszczalne pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. Każda zmiana osoby z personelu Wykonawcy w trakcie trwania umowy wymaga akceptacji zamawiającego i sporządzenia nowego wykazu. Każdorazową zmianę osoby należy pisemnie zgłosić kierownikowi Projektu i uzyskać Jego pisemną akceptację. Dopuszczalna jest również zmiana Kierownika Projektu lub osoby go zastępującej ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy. 1.2. Podwykonawcy: jeżeli podwykonawca nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, nie wykonuje pracy należytą starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą, pod warunkiem, że zapewni to prawidłową realizację umowy. 1.3. Zmiany zakresu części prac powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy: a) konieczność powierzenia przez Wykonawcę prac podwykonawcy spowodowana jest rozwiązaniem umów o pracę z pracownikami wykonującymi pracę w danej branży w takiej liczbie, która uniemożliwia realizację prac przez Wykonawcę, b) wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepszą realizację danej części zamówienia, c) konieczność powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii prac, 1.4. Terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a) Wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru prac b) okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego, w szczególności w sytuacji żądania przez Zamawiającego określonych poprawek lub usunięcia wad, a także w sytuacji gdy rozpoczęcie wykonywania umowy okaże się niemożliwe z przyczyn związanych z wymogami procedury przetargowej lub na skutek wniesienia środków ochrony prawnej. c) podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac (kontrola jakości); d) Zmianami w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres i termin prac Wykonawcy lub termin odbioru prac e) epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym, f) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 2. Zmiany terminu realizacji poszczególnych etapów realizacji umowy nie wymaga zawarcia aneksu. 3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zamiany stawki podatku VAT. 4. Odejścia od wymagań określonych w SIWZ, za zgodą Zamawiającego i na zasadach opisanych w niniejszej Umowie. Odejście od jakichkolwiek wymagań podyktowane może być jedynie wynikami przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej, jednakże nie może to powodować zmian bądź zupełnego wyeliminowania funkcjonalności 5. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zamianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wypływu zmiany na termin wykonania umowy. Zadanie 2 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem: a) terminu realizacji umowy w przypadku, gdy dotrzymanie ustalonego terminu byłoby niemożliwe z winy Zamawiającego np. brak przygotowania miejsca dostawy lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i których w dniu podpisania umowy nie można było przewidzieć. Okres przedłużenia terminu realizacji umowy będzie odpowiadał maksymalnie okresowi trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wynikłej z winy Zamawiającego lub innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. b) wycofania z produkcji danego asortymentu przedmiotu zamówienia. Wykonawca może w przypadku zaistnienia ww. okoliczności zaproponować Zamawiającemu równoważnik produktu będącego przedmiotem Umowy jednak w cenie nie przekraczającej ceny zamienianego produktu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie pisemnego potwierdzenia dystrybutora lub producenta o wycofaniu zamienianego produktu z rynku. Zamawiający nie jest zobowiązany do kupna zaproponowanego równoważnika, c) inne niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. siłę wyższą. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Object of the contract

5.1. Determine object of the contract

5.1.1. Title attributed to the contract by the contracting authority

1. Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) wraz ze szkoleniem w AWF w Krakowie 2. Dostawa drukarek, czytników kart, materiałów eksploatacyjnych dla AWF w Krakowie.

5.1.2. Type of contract

U

5.1.3. Determining the object and the size or scope of the contract

1. Wdrożenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) wraz ze szkoleniem w AWF w Krakowie
2. Dostawa drukarek, czytników kart, materiałów eksploatacyjnych dla AWF w Krakowie.
Zamówienie jest podzielone na 2 zadania częściowe.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.

5.2. Bid bond

Information about the bid bond:

Oferta wyłącznie w zakresie zadania częściowego nr 1 musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN)

5.3. Advances

No

5.4. Envisages to provide supplementary contracts:

No

5.5. Whether submitting a partial offer:

No

5.6. Whether submitting variant offer:

No

6. Administrative information.

6.1 Address of a website, on which accessible terms of reference:

6.1.1 Terms of reference can be obtained at:

Hala Gier Sportowych- Sekcja Zamówień Publicznych AWF, pokój 212 na I piętrze.

6.2 Deadline for submitting requests to participate or tenders:

2015-07-01 09:00

6.3 Deadline of the tender:

For the deadline of tender: 30

6.4 Additional information, including the financing of the project / program from European Union funds:

No concerns

6.5 Will there be any cancellation of the contract award procedure, in case no funds from the budget of the European Union and non-returnable centers from the aid provided through Member States of the European Free Trade Association (EFTA) which were supposed to be intended to financing all or part of the order:

No

7. Contracting authority

7.1. Name and address

Akademia Wychowania Fizycznego im.Bronisława Czecha

7.1.1. Website address of the contracting authority:

www.awf.krakow.pl

7.1.2. Website address, under which information concerning the dynamic purchasing system:

No concerns

7.2. Type of contracting authority

Uczelnia publiczna

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=92681&rok=2015-06-23

Server error

Please try again leater