DOSTAWA I MONTAŻ ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU OBSŁUGI KLIENTA DO OBIEKTU HALI BASENOWEJ I SPORTOWEJ GIMNAZJUM W KOSAKOWIE

Contracting authority

Urząd Gminy
Polska Kosakowo ul. Żeromskiego 69

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wraz z montażem Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta [ESOK] do obiektu hali basenowej i sportowej Gimnazjum w Kosakowie.
System deklarowany jest celem prowadzenia sprawnej i rzetelnej obsługi klienta wraz z rozliczaniem opłat za korzystanie z usług hali basenowej, hali sportowej, siłowni oraz salki korekcyjnej i salki tańca.
Minimalne wymagania do przedmiotowego systemu opisano poniżej.
Skład rzeczowy przedmiotowego ESOK wskazano w Załączniku nr 1 - ESOK zestawienie elementów.
Wszystkie dokumenty należy odczytywać łącznie:
3.1. Procedura obsługi klienta w ramach ESOK:
klient uiszcza opłatę wstępną w kasie wejściowej obiektu, której wysokość zależy od taryfy obowiązującej dla danego klienta (wejście normalne, ulgowe, rodzinne i inne). Dodatkowo po uiszczeniu opłaty klient otrzymuje odpowiednio zainicjowany pasek na rękę z identyfikatorem zbliżeniowym (transponderem) służący do wejścia przez kołowrót oraz otwarcia szafki ubraniowej. W przypadku gdy klient posiada karnet opłata pobierana jest przez system z karnetu klienta, z tym że na jeden karnet może jednocześnie wejść kilka osób, wielkość opłaty pobranej z karty będzie proporcjonalna do ilości osób, taryf wejścia, ceny obowiązującej wg cennika oraz czasu pobytu. następnie klient otwiera kołowrót wejściowy zbliżając pasek do czytnika wejściowego zamontowanego na kołowrocie, od tego momentu system ESOK nalicza czas pobytu na obiekcie.
klient udaje się do szatni/przebieralni, otwiera szafkę o numerze zgodnym z numerem znajdującym się na pasku; otwarcie odbywa się przy pomocy transpondera zbliżeniowego zintegrowanego z paskiem wydawanym w momencie uiszczania opłaty przy wejściu.
w trakcie przebywania na terenie obiektu ma możliwość korzystania z oferty basenu i/lub hali sportowej i/lub siłowni i/lub sali tańca i/lub salki korekcyjnej a rozliczenie następuje w zależności od rodzaju posiadanych przez klienta karnetów umożliwiających korzystanie z poszczególnych podmiotów (basenu i/lub hali sportowej i/lub siłowni i/lub sali tańca i/lub salki korekcyjnej).
po skorzystaniu z oferty i ponownym przebraniu przy szafce klient udaje się do kasy, gdzie kasjer odczytuje pasek klienta na czytniku kasowym a system ESOK automatycznie nalicza opłatę uzależnioną od czasu pobytu. Jeżeli klient przekroczy deklarowany i opłacony na wejściu czas pobytu to pojawia się dopłata, którą musi uregulować przed opuszczeniem obiektu,
po pobraniu opłaty kasjer wypuszcza klienta kołowrotem wyjściowym sterowanym z pulpitu w kasie
dla obsługi grup zorganizowanych oraz osób niepełnosprawnych przewiduje się zastosowanie bramki uchylnej zamontowanej przy kasie wejściowej.
Elementy składowe systemu:
Na obiekcie przewidziano dwa bliźniacze stanowiska obsługi klienta wyposażone jak poniżej.
a) Urządzenia kontroli dostępu i naliczania opłat przy stanowisku kasowym
b) Sprzęt komputerowy
Do pracy w systemie ESOK przewidziano 2 zestawy komputerowe zainstalowane w kasie obiektu. Wydawanie pasków oraz końcowe rozliczanie odbywa się z tego stanowiska.
c) Oprogramowanie rozliczające klientów
Możliwości systemu:
obsługa sprzedaży fiskalnej usług biletowych z podziałem na grupy (basen, sala sportowa, siłownia, salka tańca, salka korekcyjna) z pełną automatyzacją naliczania opłaty wg parametrów konfiguracyjnych cennika,
możliwość skonfigurowania odrębnych szczegółowych ustawień dla każdej grupy usług takich jak: podział na pory dnia, kontrola ilości osób, stawka vat, kod pkwiu, obsługa rezerwacji,
możliwość definiowania usług biletowych z różnymi metodami naliczania opłat z podziałem na grupy usług oraz na rodzaj taryfy wejścia: bilety z opłatą jednorazową, bilety z opłatą stałą + dopłata, bilety płatne po czasie podstawowym, bilety w naliczaniem minutowym,
obsługa klientów jednorazowych oraz klientów abonamentowych,
możliwość definiowania w systemie różnych rodzajów abonamentów z podziałem na rodzaj salda: karnety na ilość wejść, karnety wartościowe, punktowe, okresowe, pakietowe,
obsługa dla jednej karty abonamentowej wielu subkont w ramach różnych grup usług (basen, sala sportowa, siłownia,...) dzięki czemu klient posiadając jedną kartę może wykupić wiele różnych abonamentów a system na bieżąco kontroluje stan środków oraz pozostałe uprawnienia w ramach każdego rodzaju abonamentu,
bieżąca prezentacja ilości osób znajdujących się na terenie obiektu zarówno dla operatorów systemu jak również dla klientów na elektronicznych tablicach informacyjnych,
pełna statystyka wykorzystania obiektu z podziałem na rodzaj usług, czas wykonania, osoby wykonujące itp,
możliwość pobierania opłat za pobyt na terenie obiektu zarówno z góry - przed wejściem w postaci zaliczki w dowolnej kwocie jak i z dołu w postaci rozliczenia za efektywny czas spędzony na terenie obiektu,
szybka obsługa klienta polegająca jedynie na odczytywaniu przez obsługę zegarków/kart lub poprzez odczyt identyfikatorów na czytnikach zamontowanych przy urządzeniach wejścia/wyjścia,
obsługa klawiszy szybkich wejść, czas niezbędny do obsługi klienta wchodzącego skraca się do minimum,
obsługa kalendarza świąt oraz dni nieczynnych niezależnie dla każdej grupy usług,
możliwość ustalenia dla każdej usługi podstawowego odcinka czasowego - za jaki każdorazowo zostanie pobrana opłata oraz możliwość ustalenia długości i ceny kolejnego powtarzalnego odcinka czasu za jaki będzie naliczana opłata po przekroczeniu czasu podstawowego,
możliwość różnicowania cen za bilety w zależności od podziału na dni robocze i wolne,
możliwość różnicowania cen w zależności od pory dnia ( podział na minimum 5),
możliwość różnicowania cen w zależności od rodzaju usługi (np. ceny za korzystanie z basenu, za korzystanie z hali sportowej).
obsługa wielu taryf cenowych (bilety normalne, ulgowe, grupowe, rodzinne),
obsługa specjalnych wejść dla osób niepełnosprawnych i grup zorganizowanych ,
możliwość wystawiania faktur VAT do paragonu i bez paragonu oraz korekt faktur,
możliwość wystawiania dokumentów kasowych KP, KW, POBRANIE KAUCJI, ZWROT KAUCJI, raportów zmianowych oraz raportów kasowych,
współpraca z drukarkami fiskalnymi zgodnymi z protokołem posnet thermal, drukarkami biletów zgodnymi z protokołem zebra oraz każdym rodzajem drukarek raportów obsługiwanymi przez system windows,
obsługa biletów i karnetów z kodami kreskowymi. Wydruk bezpośrednio na drukarkę fiskalną lub dedykowaną drukarkę biletów, dzięki czemu możliwa jest sprzedaż usług z wykorzystaniem jednorazowych (tanich) identyfikatorów klienta.
obsługa zintegrowanego z systemem kalendarza rezerwacji usług z podziałem na różne terminarze
obsługa grafików zajęć z podziałem na instruktorów
obsługa systemu lojalnościowego, kupony rabatowe
moduł sprzedaży bezgotówkowej, możliwość przyporządkowania do pobytu pobranej usługi z płatnością odroczoną do rozliczenia w kasie przy opuszczaniu obiektu,
współpraca ONLINE z czytnikami ESOK: czytnik kasowy, czytnik wejścia na strefę, Stop Czasu, Czasu Pobytu i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu
definiowane na poziomie operatora uprawniania do poszczególnych opcji programu,
pełna kontrola parametrów pracy programu z poziomu administratora,
zaawansowany system zapisywania operacji wykonywanych przez operatorów jak również zdarzeń na czytnikach,
internetowa aktualizacja systemu
d) Identyfikatory dla Klientów
Jako identyfikatory dla klientów przewidziano paski basenowe na rękę spełniające następujące warunki: odporność na wilgoć, promieniowanie UV z transponderem pasywnym UNIQUE 125kHz. Pasek zbudowany z czterech niezależnych elementów t.j: pasek z tworzywa szerokość około 18mm, transponder epoksydowy, krążek z numeracją grawerowaną laserowo, klamra metalowa. Dzięki zastosowaniu niezależnych elementów składowych, ułatwiona zostanie wymiana któregokolwiek z elementów w przypadku jego zużycia. Ilość pasków jest zgodna z ilością schowków szafek ubraniowych. Numeracja pasków również odpowiada numeracji szafek.
4. OPIS WARUNKÓW DOSTAWY I ZWROTÓW ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA:
WARUNKI DOSTAWY:
Cały asortyment wyposażenia należy dostarczyć i zamontować w terminie określonym niniejszą SIWZ do Gimnazjum w Kosakowie (ul. Żeromskiego 11, działki nr 142/7, 142/8, położone w pobliżu dyskontu Biedronka w Kosakowie).

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 85821.60 59716.50
Suma 85821,60 59716,50

Server error

Please try again leater