Wykonanie i wdrożenie Systemu RWDZ

Contracting authority

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Polska Warszawa ul. Krucza 38/42

Determining the object and the size or scope of the contract

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i wdrożenie rozbudowy obecnie eksploatowanego oprogramowania Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę, zwanego dalej Systemem RWD, poprzez utworzenie nowej wersji oprogramowania, tj. Rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę i rejestru zgłoszeń, zwanego dalej Systemem RWDZ.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) analizę problemu i wykonanie projektu funkcjonalnego Systemu RWDZ,
2) wykonanie Systemu RWDZ,
3) instalację wersji testowej Systemu RWDZ w siedzibie Zamawiającego oraz wykonanie testów poprawności jej funkcjonowania,
4) wykonanie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz instrukcji dla administratora i użytkownika,
5) instruktaż dla 2 administratorów,
6) wdrożenie Systemu RWDZ:
a) w siedzibie Zamawiającego,
b) jeżeli wymaga tego zastosowana przez Wykonawcę technologia oprogramowania -
w siedzibach pozostałych użytkowników,
7) zintegrowanie Systemu RWDZ z systemem GEOPORTAL,
8) wdrożenie mechanizmów integracji z systemem GEOPORTAL,
9) aktualizację dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej oraz instrukcji dla administratora i użytkownika w zakresie integracji z systemem GEOPORTAL,
10) dostarczenie programów (np. platform bazodanowych) i wymaganych licencji, wystawionych bezterminowo na Zamawiającego łącznie dla 1300 użytkowników i 1 serwera czteroprocesorowego, jeżeli zastosowana technologia tego wymaga.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.
4. Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w trzech etapach:
Etap 1 - wykonanie pełnej analizy i projektu funkcjonalnego,
Etap 2 - wykonanie i wdrożenie oprogramowania oraz przygotowanie dokumentacji,
Etap 3 - zintegrowanie Systemu RWDZ z systemem GEOPORTAL oraz aktualizacja dokumentacji w tym zakresie.
5. System RWDZ musi zachować pełną funkcjonalność obecnie eksploatowanego
Systemu RWD.
6. Wdrożone podsystemy muszą stanowić integralną część z obecnie eksploatowanym
Systemem RWD.
7. Wykonawca, z chwilą podpisania każdego z protokołów zdawczo-odbiorczych kończących Etap 2 i 3, nieodpłatnie przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych, łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, oraz praw do kodów źródłowych do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania Systemem RWDZ, w kraju i za granicą, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności do:
1) stosowania, wyświetlania, przekazywania i przechowywania niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
2) trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzania do pamięci komputera oraz trwałego lub czasowego utrwalania lub zwielokrotniania takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii,
3) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany).
8. Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie Systemu RWDZ na okres co najmniej 36 miesięcy, z czasem wykonania naprawy nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania zlecenia naprawy przez Zamawiającego. Zlecenie naprawy wysyłane będzie do Wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną, w formie skanu sporządzonego na piśmie i podpisanego dokumentu. Gwarancja nie obejmuje przypadków nieprawidłowego działania systemu RWDZ, jeżeli nieprawidłowości te wynikają z ingerencji Zamawiającego w system lub jego kody źródłowe.
9. W ramach umowy Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia telefonicznie lub
drogą elektroniczną wsparcia technicznego (supportu), rozumianego jako pomoc dla administratorów Systemu RWDZ, przez okres 18 miesięcy.
10. Warunki gwarancji nie mogą ograniczać lub wyłączać uprawnień Zamawiającego wynikających z posiadania autorskich praw majątkowych.
11. Wykonawca zapewni zgodność Systemu RWDZ, w zakresie programów przetwarzających dane osobowe, z wymogami określonymi w § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U., Nr 100, poz. 1024)

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 160533.88 138682.50
Suma 160533,88 138682,50

Server error

Please try again leater