Modernizacja systemu GIS oraz jego wdrożenie, zakup licencji GIS na serwer oraz szkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu GIS dla Pienińskiego Parku Narodowego

Contracting authority

Pieniński Park Narodowy
Polska Krościenko nad Dunajcem ul. Jagiellońska 107

Determining the object and the size or scope of the contract

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy modernizacji i wdrożenia systemu GIS, podniesienie licencji GIS na serwer oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników dla Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem.
W ramach planowanej modernizacji systemu GIS należy:
1) przygotować portal mapowy (geoportal Pienińskiego Parku Narodowego),
2) zbudować aplikację z zakresu monitoringu przyrodniczego i aktualizacji informacji przestrzennej (aplikacje desktopowe i aplikacja webowa służąca do zdalnej aktualizacji),
3) zbudować aplikację przetwarzającą dane z monitoringu flory i fauny (aplikacje desktopowe i aplikacja webowa służąca do zdalnej aktualizacji),
4) zbudować aplikację umożliwiającą planowanie i ewidencjonowanie wykonanych zabiegów ochronnych (plan ochrony oraz aplikacja webowa do ewidencji pozyskania i rozchodu surowca drzewnego z lasów Skarbu Państwa i lasów nadzorowanych - aplikacje desktopowe i aplikacja webowa służąca do zdalnej aktualizacji),
5) zbudowanie aplikacji desktopowej integrującej system SILP z systemem GIS (przeniesienie istniejących danych SILP do systemu GIS),
6) zbudowanie aplikacji mobilnej dla turystów umożliwiającej zgłaszanie obserwacji przyrodniczych,
7) zbudować aplikację desktopową zarządzającą rolami użytkowników i ich uprawnieniami,
8) stworzyć bazę metadanych (zgodna z dyrektywą INSPIRE),
9) podnieść licencję z wersji ArcGIS for Serwer Enterprise Basic do wersji oprogramowania serwerowego ArcGIS for Sewer Enterprise Standard zintegrowanego z oprogramowaniem co najmniej ArcGIS for Desktop 10.2,
10) przeprowadzić szkolenie 15 pracowników Pienińskiego Parku Narodowego.
W ramach projektu należy przenieść zgromadzone dane do nowego systemu i utworzyć raporty określone w SIWZ. Funkcjonalność każdej aplikacji i struktura danych musi być skonsultowana z zamawiającym i zaakceptowana przez zamawiającego. Przeprowadzona modernizacja systemu i jego wdrożenie oraz migracja danych do nowego systemu nie mogą spowodować utraty posiadanych danych (gotowe mapy, zgromadzone dane przestrzenne i atrybutowe).
Połączenia między leśniczówkami obwodów ochronnych (OO Zielone Skałki - Czorsztyn, OO Macelowa Góra - Sromowce Niżne, OO Pieninki - Krościenko nad Dunajcem w siedzibie dyrekcji PPN) mają zapewnić bieżącą rejestrację w systemie obserwacji, zabiegów ochronnych, rejestracji pozyskanego drewna w lasach Skarbu Państwa i lasach nadzorowanych oraz udostępnianie aktualnych danych i map z centralnej bazy danych.
Przygotowany portal mapowy (geoportal) po uzgodnieniu wyglądu i treści z Zamawiającym będzie służył jako źródło informacji o Pienińskim Parku Narodowym oraz miejsce przekazywania spostrzeżeń turystycznych.
Szczegółowy zakres i wielkość posiadanych danych (liczba rekordów), planowanych prac, liczba i treść raportów oraz funkcjonalności systemu opisane są w SIWZ i zostaną przekazane Wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Outcome of individual parts

Part number Tender value Tender price
1 277235.78 344370.00
Suma 277235,78 344370,00

Server error

Please try again leater